Μεταλικά δοχεία

Βιομηχανικές κατασκευές

Εξειδικευμένες ανοξείδωτες ή μεταλλικές κατασκευές με στόχο την δημιουργία εκθεμάτων από καλλιτέχνες ή αρχιτέκτονες αλλά και ειδικού εξοπλισμού στήριξης αρχαίων εκθεμάτων.

Μεταλλικά δοχεία αποθήκευσης (υπό πίεση ή αδρανείας)
Ανοξείδωτος μηχανισμός δοκιμής αντοχής πλαστικού φίλμ
Μεταλλικοί φυσητήρες αέρα
Μεταλλική πρέσα για την εξαγωγή πυκνόρρευστων υλικών από δοχεία
Μεταλλική πρέσα για την εξαγωγή πυκνόρρευστων υλικών από δοχεία